Top Donate Tháng 1

Note: Top 5 donate sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số tiền Điểm tương tác
#1 Vu Decor 50 $ 1,717
#2 Hoa Trần 10 $ 2,433
#3 Duy Thanh 100,000 ₫ 7,985
#4 Thao Nguyen 5 $ 89
#5 Hữu Toản 80,000 ₫ 1,248
#6 Len Huynh 50,000 ₫ 3,511
#7 Ngh Iep 50,000 ₫ 599
#8 Nguyễn Quang Liên 50,000 ₫ 1,233
#9 Bánh Tiêu Leggo 50,000 ₫ 6,758

Trang Chủ