Top Donate Tháng 6

Note: Top 5 donate sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số tiền Điểm tương tác
#1 windell Nuwen 25 $ 11,454
#2 Vinh Nguyễn 150,000 ₫ 1,091
#3 Tú Tèo 150,000 ₫ 2,921
#4 phước Trần 100,000 ₫ 3,261
#5 Mạnh Tường 20,000 ₫ 1,059
#6 Truyền Heo 20,000 ₫ 2,616
#7 Mạnh Phan 20,000 ₫ 771
#8 Lê Hồng Phúc 10,000 ₫ 992
#9 Nam Nguyenvan 280 ₫ 69

Trang Chủ