TOP 100 thành viên tặng sao tháng 9/2023 của JQ

Tháng | Năm | Toàn bộ

Tổng: 221

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Đỗ Khánh Luân 35 7
#2 Nguyễn Thiện 35 25
#3 Rồng Tiểu xương 35 94
#4 Nguyễn Văn Tùng 35 11
#5 Lưu Hiếu 30 60
#6 Nguyễn Tàiii 18 40
#7 Quang Trần Hữu 18 116
#8 Công Smoke 15 29

Trang Chủ