TOP 100 thành viên tặng sao trong năm 2023 của JQ

Tháng | Năm | Toàn bộ

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Tớ Tên Đoàn 400 345
#2 Sữa Độc 330 410
#3 Anh Peter 184 6,410
#4 H'hẠnh'h T'ss' 143 248
#5 Út's Cậu's 130 844
#6 Nguyễn Tường 100 3,214
#7 Nguyễn Văn Nam 99 205
#8 Nguyễn Nam 99 180
#9 Đào Hải 99 17
#10 Phước Trần 80 2,221
#11 AnhDung Nguyen 75 16
#12 Họ Đàm Tên Trung 75 13
#13 Hieu Le 50 100
#14 Cường Euro 50 27
#15 Trường Trịnh 50 29
#16 Hoang Ngoc 45 955
#17 Đạt Già 36 50
#18 Phạm Cường 35 231
#19 Minh Quân 30 951
#20 Quyet Thang 30 18
#21 Hồng Đỗ 30 337
#22 Thanh Bảo 25 2,020
#23 Nguyễn Văn 25 37
#24 Đức Tall 23 878
#25 Huy Gầy 18 363
#26 Noi Buon 13 69
#27 Tuân Vi 10 59

Trang Chủ